Ekonomika, įmonės finansai

1. Įmonės veiklos finansinė analizė

Finansinės analizės tikslas yra įvertinti esamą ir perspektyvinę įmonės finansinę būklę, įmonės augimo tempus bei jos aprūpinimą finansiniais ištekliais; išsiaiškinti prieinamus lėšų šaltinius bei jų tikslingumą, prognozuoti įmonės būklę kapitalo rinkoje; teikti objektyvią informaciją vartotojams ir padėti įmonių vadovams didinti veiklos efektyvumą; atskleisti rezervus finansinei veiklai gerinti.

Seminaro programa

 • Finansinių ataskaitų sudarymo pagrindai: pirminiai apskaitos dokumentai, dvejybinis įrašas, kaupimo principas, sąskaitų planas, apskaitos politika.
 • Kodėl vadovas ir buhalteris kartais nesupranta vienas kito? Atsakomybė ir jos padalinimas.
 • Finansinė atskaitomybė – kaip ją suprasti? Pelno (nuostolio) ataskaita, balansas ir pinigų srautų ataskaita. Kuo ypatingos ir kas jas sieja? Kokie pokyčiai yra svarbūs? Naujos finansinių ataskaitų formos - į ką atkreipti dėmesį.
 • Finansiniai veiklos efektyvumo rodikliai. Pelningumo, likvidumo, finansinio sverto, turto panaudojimo efektyvumo ir akcijų vertinimo rodikliai. Kaip juos skaičiuoti ir interpretuoti?
 • Lūžio taško skaičiavimas ir taikymas.
 • Investicijų atsipirkimo skaičiavimai.

 

2. Valdymo apskaita

Seminaras skirtas įmonių, padalinių vadovams, įmonių finansininkams, ekonomistams ir analitikams, kuriuos domina pilnosios savikainos skaičiavimo, investicijų vertinimo metodai, ir kurie dalyvauja įmonės veiklos planavime sudarant biudžetus, bei veiklos efektyvumo vertinime. Seminare iš skirtingų pusių bus nagrinėjami klausimai, kurie paprastai lieka už įprastos finansinės apskaitos ir atskaitomybės (finansinių ataskaitų) ribų, bet yra reikalingi įmonės kainodaros, investicijų, veiklos efektyvumo didinimo klausimams spręsti. Seminare bus aiškinama, kaip suskaičiuoti produkto pilnąją savikainą activity based costing metodu, kokie yra investicijų atsipirkimo skaičiavimo būdai. Sužinosite, kaip vykdyti biudžeto nuokrypių analizę bei vertinti įmonės veiklą integruotasi – finansiniai ir kombinuotais – rodikliais.

Seminaro programa

 • Valdymo apskaitos tikslai ir vieta įmonės finansuose, skirtumai nuo finansinės apskaitos.
 • Išlaidų tipai: pastoviosios ir kintamosios, tiesioginės ir netiesioginės. Mišriosios sąnaudos ir jų atskyrimas. Lūžio taško skaičiavimai. Savikaina ir veiklos sąnaudos. Veiklos sverto sąvoka, veiklos sverto laipsnis.
 • Pilnosios produkto savikainos skaičiavimas. Išlaidų paskirstymo esmė ir tikslai. Netiesioginių išlaidų paskirstymo būdai ir metodikos. Išlaidų paskirstymo bazės parinkimas.
 • Veikla pagrįstas savikainos skaičiavimas.
 • Įmonės veiklos vertinimas: finansiniai rodkliai, veiklos efektyvumo rodikliai.

 

3. Biudžeto formavimas: metodikos, planavimas, vykdymas ir reagavimas

Šiandien daugelis įmonių neįsivaizduoja savo veiklos be planavimo. Finansų bei vadybos srities specialistai, siekiant užtikrinti sėkmingą įmonės veiklą, rekomenduoja planuoti savo būsimos veiklos kryptis, siekiamą rezultatą ir priemones tikslams pasiekti. Turbūt pati svarbiausia priemonė efektyviai veiklai plėtoti yra biudžeto sudarymas, tinkamas jo vykdymas ir operatyvus reagavimas, nes tik suformavus biudžetą galima racionaliai ir kontroliuojamai plėtoti įmonės veiklą, paskirstyti išteklius, išvengti netikėtumų ar į juos laiku reaguoti. Būtent konkrečių išteklių, skaičių ir terminų nurodymas siekiant tam tikrų užsibrėžtų tikslų padaro biudžeto formavimą sudėtingu procesu. Dėl šios priežasties sukurta nemažai biudžeto formavimo metodikų, skirtų bent truputį palengvinti biudžeto planavimą, formavimą, vykdymą, stebėseną ir rizikos valdymą

Seminaro programa

• Planavimo ir biudžetų formavimo vaidmuo įmonės valdyme. Besikeičiančios aplinkos iššūkiai biudžetui. Biudžetų tikslai ir tipai. Biudžetų sistema.

• Biudžetų parengimo metodikos. Įmonės pagrindinio biudžeto sudedamosios dalys. Veiklos ir finansinio biudžetų parengimas. Pardavimų ir sąnaudų planavimas, sąnaudų optimizavimas.

• Tiesioginės ir netiesioginės sąnaudos. Veiklos svertas. Atsargų valdymas. Veiklos biudžeto sudarymo situacija.

• Atsiskaitymo sąlygos ir jų įtaka pinigų srautams. Atsiskaitymų efektyvumas ir jų skatinimas. Pinigų srautų stebėjimas ir reagavimas, darbas su debitoriais ir skolų valdymas.

• Veiklos finansavimas nuosavomis ir skolintomis lėšomis. Finansinis svertas. Investicinių projektų atsipirkimo vertinimas.

• Stebėsena, reagavimas, rizikų valdymas ir prevencija. “Virš biudžeto” (beyond budgeting) požiūris.

 

4. Įmonės veiklos vertinimo rodikliai (KPI)

Seminaro programa

 • Finansinės ir veiklos (valdymo) ataskaitos. Skirtumai ir naudojimo ypatumai.
 • Rodiklių vaidmuo veikloje ir kokybės valdyme. Rezultato, proceso, kokybės ir efektyvumo rodikliai.
 • Finansiniai rodikliai ir jų tinkamumas veiklos vertinimui.
 • Bendrieji veiklos rodikliai - personalo valdymas, IT, CRM.
 • Specifiniai rodikliai  - gamyba, prekyba, paslaugos, statybos.
 • Naujieji rodikliai – socialinė medija, rėmimas, rinkodara.
 • Rodiklių derinimas - subalansuotų rodiklių metodas (BSC), kaip strateginio planavimo ir kokybės valdymo sistema.
 • Rizikos rodikliai ir vertinimas.

 

 Visos mokymų programos yra preliminarios. Kiekvienam klientui siūlome individualią, pagal jo poreikius sukurtą mokymų programą.